:روش های پرداخت

(در کلیه مراحل باید زبان صفحه کلید انگلیسی باشد)

USSD پرداخت با کدهای

 

برای پرداخت تلفنی شهریه ها و سایر هزینه ها پس از کسب اطلاع دقیق از مبلغ مورد نظر؛

ابتدا کدهای زیر را از چپ به راست شماره گیری فرمائید

 سپس کلید تماس را بفشارید ومنتظر اجرای دستور بمانیدمبلغ مورد نظر را وارد کنیدشماره کارت خود را وارد نمائید ویا اینکه کارت خودرا انتخاب کنیدبا انتخاب کلید ۱ پرداخت را به” موسسه انصار طاها “تائید نمائید